Algemene voorwaarden

Door het betalen van de faktuur en/of uw goedkeuring van de offerte, bent u akkoord met de offerte en bijhorende voorwaarden.
Bij contractbreuk wordt 40% van de totale vaste prijs van de ontruiming gerekend. Deze faktuur is contant betaalbaar bij ontvangst door storting op bovenvermelde rekeningnummer (gelieve faktuurnummer te vermelden).
Indien het voorschot niet tijdig betaald is, en/of bij uitstel van de uitvoering, wordt een extra kost van minimum € 300 aangerekend voor de reeds gemaakte kosten en voorbereidingen.
Bij niet betaling op de vervaldag zijn van rechtswege intresten verschuldigd van 1 % per maand, en volgt een schadebeding van 12%, met een minimum van € 150.
Alle klachten moeten binnen de zeven dagen bij aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt, na einde ontruiming.
Alle geschillen behoren tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.